Parkur Strzelecki Gdynia

im. Józefa Hallera von Hallenburg
Oficjalna strona strzelnicy na Działkach Leśnych w Gdyni

Regulamin
 
REGULAMIN PARKURU STRZELECKIEGORozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Obiekt terytorialnie przynależy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ZSO 2) w Gdyni
 2. Na obiekcie dozwolone jest strzelanie z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu z broni pneumatycznej do 17 J, łuków i ASG.
 3. Osobą zarządzającą Parkurem jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, którego zarządzenia, polecenia i instrukcje są bezwzględnie obowiązujące.
 4. Parkur Strzelecki jest miejscem użyteczności publicznej, dostępny dla wszystkich mieszkańców Gdyni.
 5. Do samodzielnego korzystania z Parkuru Strzeleckiego uprawnione są osoby spełniające którykolwiek z poniższych warunków:
  1. Posiadanie pozwolenia na broń palną wydanego przez Policję,
  2. Korzystający jest czynnym funkcjonariuszem Policji, SG, innych podległych ministrowi właściwemu dla spraw wewnętrznych lub czynnym żołnierzem MON - na podstawie legitymacji służbowej,
  3. Posiadanie pozwolenia na broń wydanego do licencji pracownika ochrony fizycznej,
  4. Posiadanie „Karty Strzeleckiej”.
 6. Pozostałe osoby, nie spełniające wymagań określonych w punkcie 1.5., mogą korzystać z Parkuru Strzeleckiego wyłącznie pod nadzorem instruktora lub osoby posiadającej uprawnienia zawarte w punktach 1.5.1. do 1.5.3.
 7. Korzystanie z Parkuru Strzeleckiego jest bezpłatne. Opłaty mogą być pobierane za:
  1. pracę opiekunów/instruktorów,
  2. wypożyczenie sprzętu,
  3. materiały eksploatacyjne (tarcze, śrut, strzały, amunicja ASG itp.)
Rozdział 2
Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzącym strzelanie/szkolenie/ instruktaż może być osoba spełniająca jeden z warunków określonych w punktach 1.5.1 do 1.5.3. .
 2. Prowadzący strzelanie/szkolenie/instruktaż:
  1. podpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu,
  3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
   • imię i nazwisko, datę urodzenia korzystającego ze strzelnicy,
   • adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
   • oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 3. Na strzelnicy zabrania się:
  1. osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 4. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
  1. regulamin strzelnicy,
  2. plan strzelnicy z oznaczeniem:
   • stanowisk strzeleckich,
   • punktu sanitarnego,
   • dróg ewakuacji,
   • miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
  3. wykaz sygnałów alarmowych,
  4. nformację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 5. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 3
Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną i zabezpieczoną . Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Ładowanie i odbezpieczanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią rozładowaną i zabezpieczoną.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
Rozdział 4
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 2. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 3. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 4. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 5. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 6. 4.2.Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
W dziale Download dostępna jest również wersja w pliku PDF.